Zapraszamy do rejestracji, pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem
Rejestracja
Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i zawierać przynajmniej jedną małą literę, przynajmniej jedną dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę.
Informacja od Administratora Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o. o.
W odniesieniu do danych osobowych zebranych w zawiązku z przystąpieniem i uczestnictwem w Programie Heavy Duty Adventure (dalej Program) i przetwarzanych w celach i w zakresie niezbędnym do organizacji Programu, administratorem danych osobowych jest Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników nr 45A, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 215064, NIP: 534-22-72-218 (dalej TTI lub Administrator).
Dane są przetwarzane na następujących zasadach:
 • w związku z przetwarzaniem danych w ww. zakresie i celu, PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-116 przy ul. Filomatów 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP: 952-00-13-172, kapitał zakładowy 104.000,00 zł jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe (dalej Procesorem) na mocy zawartej z TTI umowy powierzenia;
 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu przeprowadzenia i organizacji Programu, w tym wydania Nagród w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu względem przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres marketing@TTI-EMEA.com, za wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować wprost Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym jest możliwy kontakt na adres e-mail jak wyżej;
 • dane będą przetwarzane przez okres trwania Programu oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Programem;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
 • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja od Administratora PMICombera Sp. z o. o.
W zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Programem oraz w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Programu a także w celu wypełnienia obowiązków podatkowych administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. PMICOMBERA sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe na następujących zasadach:
 • Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza dane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej, a także w celu wykonaniu obowiązków ustawowych w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt lub listownie na adres Organizatora;
 • Organizator powołał inspektora ochrony danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W razie potrzeby można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt lub listownie na adres Organizatora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
 • dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat od daty wydania Nagrody lub zakończenia udziału w Programie (w zależności które zdarzenie nastąpi później);
 • Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Organizatora, w szczególności w zakresie świadczenia usług outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), a także podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
 • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu, w tym z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i w pełni akceptuję postanowienia Regulaminu.
* zgoda jest wymagana
0%
W razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy o kontakt z organizatorem